Image
KATULSKA KRYSTYNA
Image
ODRĘCZNY PODPIS

KATULSKA KRYSTYNA (1950–2017)
Sekretarz i Członek Zarządu PTB
 

Krystyna Maria Katulska urodziła się 12 stycznia 1950 roku w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej jako córka Leona i Cecylii z domu Duczmal. W latach 1957-1964 uczęszczała do szkoły podstawowej, a następnie kontynuowała naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. W dniu 4 czerwca 1968 roku uzyskała świadectwo dojrzałości i została wyróżniona pamiątkowym medalionem dla najwybitniejszych absolwentek Liceum. W tym samym roku podjęła studia matematyczne (sekcja metod numerycznych) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM. W latach 1968-1973 była członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich. W latach 1971-1972 była przewodniczącą Komisji Nauki Rady Wydziałowej Matematyki, Fizyki i Chemii tegoż Zrzeszenia. Tytuł magistra matematyki uzyskała w dniu 14 czerwca 1973 roku. Pracę magisterską pt. „Analiza wyników danych z nieortogonalnej klasyfikacji krzyżowej lub hierarchicznej metodą Bocka” napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Calińskiego. W dniu 1 września 1973 roku podjęła pracę w Zakładzie Metod Numerycznych Instytutu Matematyki UAM jako asystent stażysta. W tym samym roku wstąpiła do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1 lutego 1974 roku do 31 stycznia 1977 roku była słuchaczką Studium Doktoranckiego Matematyki przy Instytucie Matematyki UAM. Po ukończeniu tych studiów powróciła do pracy w Zakładzie Metod Numerycznych Instytutu Matematyki UAM jako starszy asystent. W dniu 20 października 1978 roku Rada Wydziału Matematyki i Fizyki UAM nadała Jej stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Promotorem rozprawy doktorskiej pt. „Układy blokowe uwikłane, ich teoria i zastosowanie” był prof. dr hab. Tadeusz Caliński, a recenzentami byli Profesorowie Dobiesław Bobrowski i Wiktor Oktaba. Od 1 stycznia 1979 roku uzyskała etat adiunkta. Z dniem 1 kwietnia 1980 roku przeniosła się do kierowanego przeze mnie Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej. Przez długie lata współpracy, Krystyna była bardzo życzliwą, pogodną, sumienną i pracowitą Koleżanką. Nigdy się na Niej nie zawiodłem. W dniu 22 czerwca 1990 roku, uchwałą Rady Wydziału Matematyki i Fizyki UAM uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych. Rozprawa habilitacyjna pt. „Optymalna estymacja wybranych funkcji parametrycznych w układach wagowych” składała się z prac [22], [23] i [24] z listy publikacji naukowych. Recenzentami rozprawy byli Profesorowie Tadeusz Caliński, Mirosław Krzyśko i Ryszard Zieliński. Od 1 lipca 1996 roku pracowała na etacie profesora nadzwyczajnego UAM. Dorobek naukowy Krystyny Katulskiej związany jest ze statystyczną teorią eksperymentu. Od roku 1982 rozwijała teorię układów wagowych i badała ich związek z układami blokowymi. Nowością tych badań było odrzucenie dotychczas obowiązującego założenia o jednorodności wariancji błędów doświadczalnych. Wprowadzane kolejno macierze kowariancji dla błędów, różne od macierzy jednostkowej, pozwoliły na rozszerzenie istniejącej teorii oraz nowe jej zastosowania. Jest autorką lub współautorką osiemdziesięciu prac opublikowanych, w tym prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu światowym. Brała czynny udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Za działalność naukowo-badawczą była wielokrotnie wyróżniana nagrodami JM Rektora UAM. Wypromowała dwoje doktorów oraz opracowała osiem recenzji rozpraw doktorskich.
Była cenionym dydaktykiem. Prowadziła wykłady ze statystyki matematycznej i teorii eksperymentu oraz seminaria magisterskie. Jej wykłady i seminaria były chętnie wybierane przez studentów. Wykształciła liczne grono magistrów matematyki.
Pani Profesor Krystyna Katulska pełniła liczne funkcje organizacyjne na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. W latach 1993-1996 była kierownikiem Zaocznego Studium Matematyki. W latach 1996-1999 była prodziekanem ds. studiów zaocznych, a w latach 1999-2002 była prodziekanem ds. studenckich. W latach 2002-2005 kierowała Studium Doktoranckim, a następnie kierowała Studium Podyplomowym Matematyki. Od 1 września 2012 roku kierowała Zakładem Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej. Poświęcała swój czas także zewnętrznym organizacjom naukowym. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Polskiego Towarzystwa Biometrycznego. W latach 1983-1989 była sekretarzem Zarządu Głównego PTB, a ostatnio członkiem Zarządu Głównego PTB. W latach 1991-2011 była sekretarzem Komisji Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN. Była członkiem Rady Naukowej czasopisma Colloquium Biometricum oraz redaktorem statystycznym czasopisma Journal of Gender and Power.
W latach 2002-2009 łączyła pracę w UAM z pracą w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. W latach 2002-2004 była prorektorem ds. dydaktyki w tej Szkole, w latach 2004-2008 była dziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, a latach 2008-2009 prodziekanem ds. studenckich tegoż Wydziału.
Ostatni okres życia Pani Profesor Krystyny Katulskiej był okresem zmagania się z nowotworem. Mimo wyniszczającej choroby, do ostatnich dni swego życia wypełniała z zaangażowaniem zadania dydaktyczne i obowiązki związane z kierowaniem Zakładem Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej. Niestety choroba zwyciężyła. Zmarła przedwcześnie w dniu 9 stycznia 2017 roku. Pochowana jest na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.


Ź r ó d ł a

 

Materiały Archiwum UAM.


MIROSŁAW KRZYŚKO