Corocznie, podczas konferencji "Międzynarodowe Colloquium Biometryczne" przyznawana była nagroda za najlepszą pracę z biometrii prezentowaną podczas tej konferencji. Nagrodę fundowała firma StatSoft Polska (dystrybutor programu STATISTICA, www.statsoft.pl).

Zasady przyznawania nagrody:

 1. Kandydat do nagrody za najlepszą pracę prezentowaną na Colloquium w momencie zgłoszenia nie może mieć przekroczonych 35 lat.
 2. Zgłoszenia do konkursu o nagrodę należy składać Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji w momencie przybycia na Konferencję.
 3. Decyzję o przyznaniu nagrody na podstawie prezentowanej pracy, z uwzględnieniem treści i formy prezentacji, podejmie jury w drodze tajnego głosowania.
 4. Jury powoływane będzie na Konferencji. W jego skład wchodzić będą wszyscy obecni na konferencji członkowie Rady Naukowej PTB, Zarządu PTB i Komisji Rewizyjnej PTB. Przewodniczącym jury jest Przewodniczący Rady Naukowej lub w razie jego nieobecności Przewodniczący Zarządu PTB, a w przypadku nieobecności obu - przewodniczącego jury wybierają obecni członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym.
 5. Wykorzystanie pakietu STATISTICA nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu, ale będzie mile widziane.
 6. Wysokość nagrody pieniężnej będzie corocznie ustalana. W roku 2010 wynosi ona 1500 zł. Dodatkowo, firma StatSoft Polska ufunduje zwycięzcy medal pamiątkowy.

Laureaci nagrody:

 1. 2010: dr Anna Szczepańska, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. 2011: mgr Łukasz Smaga, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. 2012: mgr Adriana Derejko, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 4. 2013: dr Marcin Studnicki, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 5. 2014: mgr Kinga Noras, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie