S t a t u t

Polskiego Towarzystwa Biometrycznego

I. Nazwa, charakter prawny, siedziba, teren działalności

§1. Stowarzyszenie ma nazwę „Polskie Towarzystwo Biometryczne”, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu w skrócie Towarzystwem.

§2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§3. Siedzibą Towarzystwa jest Poznań.

§4. Terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska.

II. Cel i sposoby realizacji

§5. Celem Towarzystwa jest uprawianie i upowszechnianie metod biometrycznych, czyli metod matematycznych w naukach przyrodniczych.

§6. Cel ten Towarzystwo urzeczywistnia poprzez współpracę matematyków i przyrodników różnych specjalności.

§7. Towarzystwo:

 1. urządza posiedzenia, seminaria, kursy, konferencje i zjazdy naukowe,

 2. ogłasza drukiem prace i materiały o tematyce biometrycznej,

 3. propaguje metody biometryczne, odczyty, kursy i konsultacje.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8. Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto:

 1. opublikował drukiem lub przedstawił na posiedzeniu Towarzystwa własną pracę naukową,

 2. stosuje metody biometryczne,

 3. uznaje cele i zadania wymienione w statucie.

§9. Osoba spełniająca warunki wymienione w §8 zostaje przyjęta w poczet członków Towarzystwa, jeżeli:

 1. została polecona Towarzystwu przez dwóch członków na piśmie,

 2. podpisała deklarację członkowską,

 3. uzyskała większość głosów Zarządu.

§10. Wszyscy członkowie mają prawo:

 1. wybierania i wybieralności do Władz Towarzystwa

 2. uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu,

 3. uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,

 4. przedstawiania wniosków Zarządowi Towarzystwa.

§11. Obowiązkiem każdego członka jest:

 1. praca naukowa,

 2. udział w działalności Towarzystwa,

 3. przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,

 4. regularne opłacanie składek.

§12 Utrata praw członkowskich następuje przez:

 1. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Towarzystwa,

 2. skreślenie uchwałą Zarządu Towarzystwa za zaleganie z opłatą składek za okres dwóch lat,

 3. wykluczenie uchwałą Zarządu za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa.

§13. Osoba nieprzyjęta (§9.c), skreślona lub wykluczona z Towarzystwa przez Zarząd może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

IV. Władze

§14. Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie,

 2. Rada Naukowa,

 3. Zarząd,

 4. Komisja Rewizyjna.

A. Walne Zgromadzenie

§15. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§16. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na trzy lata.

§17. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wysłuchanie sprawozdania Zarządu,

 2. wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 4. wybór władz Towarzystwa,

 5. powoływanie i odwoływanie redaktorów czasopism Towarzystwa,

 6. zatwierdzanie planu pracy,

 7. zatwierdzanie preliminarza budżetowego i ustalenie wysokości składek członkowskich,

 8. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,

 9. zmiana statutu,

 10. rozstrzyganie wniosków w sprawie majątku Towarzystwa,

 11. rozwiązanie Towarzystwa.

§18. Zarząd winien na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem zawiadomić wszystkich członków o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia i podać projekt porządku obrad.

§19. Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków.

§20. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie podejmuje prawomocne uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

§21. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa; uchwały te wymagają większości 2/3 głosów.

§22. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne z wyjątkiem wyborów do Władz Towarzystwa, które odbywają się w głosowaniu tajnym. We wszystkich innych sprawach Walne Zgromadzenie może uchwalić głosowanie tajne zwykłą większością głosów.

B. Rada Naukowa

§23. Rada Naukowa czuwa nad działalnością naukową Towarzystwa.

§24. Rada Naukowa:

 1. organizuje wspólnie z Zarządem lokalne lub ogólnopolskie imprezy naukowe,

 2. przygotowuje plany pracy i sprawozdania, może zlecać Zarządowi wykonanie swoich uchwał.

§25. Członków Rady Naukowej w liczbie 8-12 osób wybiera Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Przewodniczącego Rady Naukowej Walne Zgromadzenie wybiera osobnym głosowaniem.

§26. Przewodniczący Rady Naukowej może być równocześnie przewodniczącym Zarządu.

§27. Przewodniczący Rady Naukowej powołuje w razie potrzeby spośród członków Rady Naukowej Sąd Koleżeński.

§28. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami wynikające w związku z działalnością Towarzystwa. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego można odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

C. Zarząd

§29. Zarząd składa się z prezesa, sekretarza i skarbnika oraz ich zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Prezes oraz jego zastępca są wybierani w osobnym głosowaniu.

§30. Zarząd jest organem wykonawczym i kierującym Towarzystwa.

§31. Zarząd:

 1. reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,

 2. realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Naukowej,

 3. zwołuje Walne Zgromadzenia,

 4. sprawuje plany pracy i uzgadnia je z Radą Naukową,

 5. sporządza sprawozdania z działalności Towarzystwa i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu,

 6. przyjmuje, skreśla i wyklucza członków,

 7. zawiaduje majątkiem i funduszem Towarzystwa,

 8. powołuje sekretariat Towarzystwa, którym kieruje sekretarz Towarzystwa.

§32. Zobowiązania finansowe w imieniu Zarządu może podejmować prezes wraz ze skarbnikiem lub jego zastępcą.

§33. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków i zapadają zwykłą większością głosów.

D. Komisja Rewizyjna

§34. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§35. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu.
Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli w każdym czasie wszystkich dokumentów, ksiąg i majątku Towarzystwa.

§36. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

 1. raz w roku dokonać kontroli finansowej Towarzystwa,

 2. sporządzić protokół z każdej kontroli,

 3. przedłożyć sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

E. Czasopisma

§37. Redaktorzy czasopisma:

 1. organizują pracę redakcji,

 2. wybierają członków redakcji,

 3. o zmianach członków redakcji zawiadamiają Radę Naukową i Zarząd Towarzystwa,

 4. składają sprawozdanie z działalności na każdym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

V. Majątek

§38. Majątek Towarzystwa składa się:

 1. ze składek członkowskich,

 2. z subsydiów, dotacji i darowizn,

 3. z dochodów z organizowanych konferencji naukowych, wykładów, odczytów, szkoleń, itp.

VI. Przepis przejściowy

§39. Członkowie Sekcji Biometrycznej przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. M. Kopernika są członkami – założycielami Polskiego Towarzystwa Biometrycznego.

VII. Postanowienia ogólne

§40. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z §21 oraz zawierającej postanowienia o przeznaczeniu i o sposobach likwidacji majątku Towarzystwa.