[1958-1960]     [1961-1964]     [1965-1969]     [1970-1987]

Historia Polskiego Towarzystwa Biometrycznego 1958-1960

Bawiący w Polsce w kwietniu 1958 roku prof. Jerzy Spława-Neyman, upoważniony przez Zarząd Biometric Society, zwrócił się do Wydziału II Polskiej Akademii Nauk z propozycją utworzenia w Polsce Towarzystwa Biometrycznego. Prof. Jerzy Spława-Neyman szukający kontaktu naukowego z polską biometrią, nie zastał u nas próżni, lecz już faktycznie uformowaną grupę o skrystalizowanym kierunku zainteresowań, której spiritus movens był Julian Perkal, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Ósmego października 1948 roku, Hugo Steinhaus rozpoczął wtorkowe seminarium z zastosowań matematyki, na którym najwięcej uwagi poświęcano zastosowaniom w naukach przyrodniczych, a w szczególności w antropologii, biologii, geologii, medycynie i rolnictwie. Prowadził je najpierw sam, ale szybko dochował się uczniów i następców w osobach Józefa Łukaszewicza, Juliana Perkala i Stefana Zubrzyckiego. Pod koniec lat pięćdziesiątych wokół Juliana Perkala zaczęła się skupiać grupa miejscowych matematyków i biologów. Z matematyków należy tu wymienić Józefa Łukaszewicza, Stefana Zubrzyckiego, Franciszka Szczotkę, Huberta Szczotkę, Jerzego Kucharczyka, Annę Bartkowiak, Jana Sekułę, z antropologów - Adama Wankego, z lekarzy - Tadeusza Bogdanika, z botaników - Krzysztofa Rostańskiego, z leśników - Bolesława Rutkowskiego.

Po wstępnych rozmowach prof. Jerzego Spławy-Neymana z Wydziałem II PAN, Sekretariat tego Wydziału powierzył prof. Julianowi Perkalowi organizację w Polsce towarzystwa biometrycznego. Powstało ono na razie jako sekcja Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, towarzystwa o bogatej tradycji. Po blisko rocznych przygotowaniach, w dniach 19-21 lutego 1959 roku odbył się w Instytucie Matematycznym PAN we Wrocławiu, ul. Kopernika 18, organizacyjny zjazd Sekcji. Pierwsze plenarne posiedzenie w dniu 19 lutego 1959 roku o godz. 9.00 otworzył Julian Perkal. W imieniu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika uczestników powitał A. Bant, w imieniu Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego owocnych obrad życzył Bronisław Knaster. Odczytano listy gości zagranicznych i krajowych, którzy nie mogli przybyć na konferencję. Zagajenie naukowe wygłosił Hugo Steinhaus. W zjeździe uczestniczyło około 100 osób, między innymi: Anna Bartkowiak, Maciej Czarnowski, Jan Czekanowski, Marek Fisz, Bronisław Knaster, Józef Łukaszewicz, Edward Niedokos, Wiktor Oktaba, Mikołaj Olekiewicz, Julian Perkal, Hugo Steinhaus, Adam Wanke, Stefan Zubrzycki. Reprezentowane były wszystkie większe ośrodki naukowe kraju. Wygłoszono 4 referaty plenarne. Pierwszy referat plenarny wygłosił Jan Czekanowski z Poznania, który mówił o osiągnięciach polskiej szkoły antropologicznej. W drugim dniu obrad referaty plenarne wygłosili Mikołaj Olekiewicz z Lublina i Marek Fisz z Warszawy, omawiając pojęcie jednorodności cech alternatywnych i niektóre testy nieparametryczne dla zagadnienia k prób. W trzecim dniu obrad Julian Perkal mówił o analizie wielocechowej. Niezależnie od referatów plenarnych obrady odbywały się w następujących sekcjach: antropologicznej, dendrometrycznej, medycznej oraz planowania i analizy doświadczeń. Łącznie wygłoszono 35 komunikatów. Tak duża liczba komunikatów była dowodem potrzeby stworzenia forum naukowego do wspólnych spotkań w celu wymiany nurtujących myśli i doświadczeń.

W ostatnim dniu zjazdu deklaracje członkowskie wypełniło 38 osób. Podjęto uchwałę o nadaniu wszystkim, którzy podpisali deklarację tytułu członka założyciela. Zjazd wybrał Zarząd Sekcji Biometrycznej w składzie: Julian Perkal (przewodniczący), Franciszek Szczotka (sekretarz) i Józef Łukaszewicz (skarbnik) oraz Radę Naukową, do której weszli: Maciej Czarnowski (Kraków a później Wrocław), Halina Milicerowa (Warszawa), Wiktor Oktaba (Lublin) i Adam Wanke (Wrocław). Profesora Wiktora Oktabę nie trzeba przedstawiać. Maciej Czarnowski był leśnikiem a Halina Milicerowa i Adam Wanke byli antropologami.


 

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

powrót


Historia Polskiego Towarzystwa Biometrycznego 1961-1964

W początkach 1961 roku Sekcja Biometryczna przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika przekształciła się w Polskie Towarzystwo Biometryczne. Statut PTB został zatwierdzony przez władze państwowe dnia 26 maja 1961 roku. Za cel działalności Towarzystwo postawiło sobie uprawianie i upowszechnianie metod biometrycznych, tzn. metod matematycznych w naukach biologicznych i biotechnicznych. Cel ten Towarzystwo postanowiło urzeczywistniać przez współpracę matematyków i przyrodników różnych specjalności, organizowanie posiedzeń, kursów, seminariów, zjazdów naukowych i konferencji, ogłaszanie drukiem prac i materiałów o tematyce biometrycznej i propagowanie metod biometrycznych przez publikacje, odczyty i konsultacje. Statutowo siedzibą władz Towarzystwa został Wrocław. Już w 1961r. Towarzystwo wykazało energiczną działalność: zorganizowano jedno kolokwium na temat jednorodności, kurs statystyki dla lekarzy oraz dwa posiedzenia z referatami.

W dniach 16-17 lutego 1962 roku odbyła się we Wrocławiu, w lokalach Instytutu Matematycznego PAN, przy ul. Kopernika 18, druga konferencja biometryczna z udziałem około 70 członków. Obrady odbywały się w dwóch sekcjach, w których wygłoszono 16 referatów i komunikatów. I Walne Zgromadzenie członków PTB odbyło się w dniu 17 lutego 1962 roku. Walne Zgromadzenie zaakceptowało statut Towarzystwa, zmiany organizacyjne oraz wybrało Zarząd w osobach: Julian Perkal (przewodniczący), Adam Wanke (zastępca przewodniczącego), Hubert Szczotka (sekretarz), Anna Waliszko (skarbnik), Bożena Płonka (zastępca sekretarza), Zygmunt Welon (zastępca skarbnika) i Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Łukaszewicz (przewodniczący), Tadeusz Nowakowski i Noemi Wigdorowicz-Makowerowa. Walne Zgromadzenie wybrało także Radę Naukową w następującym składzie: Jan Czekanowski (Poznań) - przewodniczący, Tadeusz Bogdanik (Białystok), Walery Bogusławski (Gdańsk), Mieczysław Choynowski (Warszawa), Maciej Czarnowski (Kraków), Bronisław Knaster (Wrocław), Halina Milicerowa (Warszawa), Wiktor Oktaba (Lublin), Julian Perkal (Wrocław), Kazimierz Petrusewicz (Warszawa), Wanda Stęślicka-Mydlarska (Toruń) i Adam Wanke (Wrocław).

Parę słów o Janie Czekanowskim, światowej sławy uczonym, który wprowadził do badań antropologicznych nowoczesne metody statystycznego opracowywania materiałów. Był profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie a potem w Poznaniu. Posiadał wykształcenie antropologiczne, medyczne i matematyczne. Jest autorem szeroko znanej metody diagraficznej porządkowania obiektów wielocechowych oraz autorem podręcznika „Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii” wydanego przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie w roku 1913. Był to pierwszy podręcznik statystyki w języku polskim traktujący o współczesnych metodach opracowywania danych empirycznych i należytej interpretacji wyników. Wydrukowany zaledwie w dwa lata po pierwszym podręczniku współczesnej statystyki matematycznej jaki pojawił się na świecie „An introduction to the theory of statistics” George’a Yule’a , odegrał wybitną rolę w rozpowszechnianiu biometrii wśród uczonych polskich w okresie międzywojennym.

W roku akademickim 1962-1963 PTB zorganizowało w trzech ośrodkach, a mianowicie w Lublinie, Warszawie i Wrocławiu, seminaria biometryczne. Tematyką posiedzeń były zagadnienia analizy wariancji, metod taksonomicznych, testowania hipotez, genetyki matematycznej i metod numerycznych. Wobec malejącej frekwencji na tych posiedzeniach, Zarząd PTB postanowił, w celu ustalenia minimalnego poziomu wiadomości swych członków, wydawać w formie powielonej, odpowiednie materiały szkoleniowe. Pierwszy zeszyt tych materiałów pod nazwą Listy Biometryczne Nr 1-2 ukazał się z datą 1964 r. Redaktorem został Julian Perkal a sekretarzem Hubert Szczotka. W artykule wstępnym zatytułowanym „Od Redakcji” czytamy: „Listy Biometryczne mają docierać przede wszystkim do członków Polskiego Towarzystwa Biometrycznego. Zadaniem tego czasopisma jest szerzyć i pogłębiać wiedzę biometryczną, to jest znajomość i umiejętność stosowania metod matematycznych w naukach biologicznych. Będziemy więc ogłaszali artykuły metodologiczne oraz prace naukowe z różnych dziedzin biometrii. Pierwsze z nich mają za zadanie zapoznać czytelnika z istniejącymi metodami biometrycznymi. Drugie mają opisywać nowe metody biometryczne oraz ciekawe twórcze zastosowania metod matematycznych i statystycznych w naukach biologicznych. Listy Biometryczne jako organ Towarzystwa, będą również informowały czytelnika o życiu i pracach Polskiego Towarzystwa Biometrycznego a w szczególności o jego zjazdach, konferencjach i seminariach. Jeśli się to okaże możliwe, będziemy publikowali sprawozdania z tych imprez". Na zakończenie tego artykułu czytamy: „Mamy nadzieję, że nasze czasopismo przyczyni się do rozprzestrzeniania wiedzy biometrycznej wśród polskich uczonych, do rozwoju jej metod i zastosowań”. Pierwszy numer Listów Biometrycznych zawiera część pierwszą artykułu Juliana Perkala pt. „Probabilistyczne podstawy biometrii”. Dokończenie tego artykułu jest opublikowane w Nr 3-5 z 1964 roku.

W dniach 12-13 lutego 1964 roku we Wrocławiu w lokalach Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Kopernika 18 odbyła się kolejna konferencja biometryczna. W drugim dniu konferencji zebrało się II Walne Zgromadzenie członków PTB, które wybrało nowy Zarząd w składzie: Adam Wanke (przewodniczący), Halina Milicerowa (wiceprzewodnicząca), Stefan Zubrzycki (sekretarz), Anna Waliszko (skarbnik), Jan Sekuła i Zygmunt Welon oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Łukaszewicz (przewodniczący), Tadeusz Nowakowski i Noemi Wigdorowicz-Makowerowa. Walne Zgromadzenie wybrało także nową Radę Naukową: Jan Czekanowski (Poznań) - przewodniczący, Tadeusz Bogdanik (Białystok), Mieczysław Choynowski (Warszawa), Maciej Czarnowski (Kraków), Bronisław Knaster (Wrocław), Józef Łukaszewicz (Wrocław), Halina Milicerowa (Warszawa), Wiktor Oktaba (Lublin), Julian Perkal (Wrocław), Hugo Steinhaus (Wrocław), Wanda Stęślicka-Mydlarska (Toruń), Adam Wanke (Wrocław). Postanowiono, że na przełomie stycznia i lutego każdego roku organizowane będą przez PTB sesje naukowe.

Parę słów o nowym przewodniczącym Zarządu PTB. Profesor Adam Wanke urodził się 24 grudnia 1906 roku we Lwowie. Antropolog, absolwent uniwersytetu lwowskiego, uczeń Jana Czekanowskiego. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Antropologii PAN. Stworzył typologię somatyczną mężczyzn wyróżniając cztery typy budowy ciała, porównywane do kształtu liter A, V, H, I. Studenci i uczniowie antropologa nazywali te typy „czterema literami Adama Wanke”. Profesor jest też autorem dwóch nowych statystycznych metod klasyfikacyjnych w antropologii.


 

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

powrót


Historia Polskiego Towarzystwa Biometrycznego 1965-1969

Dalszy rozwój Towarzystwa postępował konsekwentnie i pomyślnie, mimo że zdarzały się nieoczekiwane wypadki. Dnia 20 lipca 1965 roku umiera w Szczecinie prof. Jan Czekanowski, wybitny antropolog poznański, członek założyciel i przewodniczący Rady Naukowej PTB. Kierownictwo Rady Naukowej przejmuje Halina Milicerowa, profesor antropologii z AWF w Warszawie, zajmująca się zastosowaniami antropologii w sporcie i wychowaniu fizycznym. Dnia 17 września 1965 roku, w wieku 52 lat, umiera we Wrocławiu prof. Julian Perkal, członek założyciel, pierwszy przewodniczący Zarządu PTB i redaktor Listów Biometrycznych. Ideą przewodnią jego działalności było praktyczne stosowanie metod matematycznych w badaniach najszerzej rozumianej biologii i na tym polu pozostawił on po sobie niemały dorobek naukowy i organizacyjny. Był wszak faktycznym twórcą Towarzystwa i główną sprężyną jego działalności.

Od numeru 12-15 Listów Biometrycznych z 1966 roku zmieniła się ich redakcja. Zarząd PTB funkcję redaktora powierzył Stefanowi Zubrzyckiemu, a sekretarzem redakcji został Jerzy Wawrzynek. W numerze tym znajduje się pierwszy spis członków PTB, a uzupełnienia tego spisu zamieszczone są w numerach 16-18 (1967) i 23-25 (1969).

Kolejna naukowa sesja biometryczna odbyła się we Wrocławiu, w lokalach Zakładu Antropologii PAN, przy ul. Kuźniczej 35, w dniach 12-13 lutego 1967 roku. Na sesji wygłoszono 16 referatów. W drugim dniu sesji obradowało III Walne Zgromadzenie członków PTB. Wybrany został nowy Zarząd w składzie: Adam Wanke (przewodniczący), Stefan Zubrzycki (zastępca przewodniczącego), Józef Lukaszewicz (sekretarz), Anna Waliszko (skarbnik), Franciszek Szczotka (członek) i Jan Sekuła (członek) oraz Komisja Rewizyjna: Tadeusz Bogdanik, Wiktor Oktaba, Tadeusz Caliński. Uzupełniono też o trzy osoby skład Rady Naukowej: Zygmunt Nawrocki, Mieczysław Warmus, Stefan Zubrzycki. Przewodniczącą Rady Naukowej zostaje Halina Milicerowa.

W dniach 12-13 lutego 1968r. odbyła się we Wrocławiu kolejna sesja naukowa PTB, na której wygłoszono 10 referatów. Na sesji odbytej 10 czerwca 1969r., także we Wrocławiu, wygłoszono 14 referatów.

W dniu 18 grudnia 1968 roku, w wieku 41 lat, umiera we Wrocławiu prof. Stefan Zubrzycki, członek-założyciel, zastępca przewodniczącego Zarządu PTB i redaktor Listów Biometrycznych. Decyzją Zarządu PTB z dnia 19 maja 1969 roku funkcję zastępcy przewodniczącego objął Józef Łukaszewicz, redaktorem Listów Biometrycznych został Franciszek Szczotka. Do Zarządu dokooptowano Zygmunta Welona, który przejął funkcję sekretarza Redakcji.


 

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

powrót


Historia Polskiego Towarzystwa Biometrycznego 1970-1987

W dniu 10 lutego 1970 roku we Wrocławiu obradowało IV Walne Zgromadzenie członków PTB. Wybrany został Zarząd w składzie: Adam Wanke (przewodniczący), Mieczysław Warmus (zastępca przewodniczącego), Zygmunt Welon (sekretarz), Anna Waliszko (skarbnik), Tadeusz Caliński (członek) i Jerzy Kucharczyk (członek) oraz Komisja Rewizyjna: Józef Łukaszewicz (przewodniczący), Tadeusz Bogdanik i Jan Sekuła. Wybrano także nową Radę Naukową w składzie: Józef Łukaszewicz (przewodniczący), Tadeusz Bogdanik, Tadeusz Caliński, Maciej Czarnowski, Zbigniew Kędzierski, Bronisław Knaster, Halina Milicerowa, Zygmunt Nawrocki, Wiktor Oktaba, Franciszek Szczotka, Adam Wanke i Mieczysław Warmus.

W roku 1970 zrodziła się inicjatywa organizowania przez Polskie Towarzystwo Biometryczne wspólnie z Komitetem Uprawy Roślin PAN, w różnych miejscach Polski, we wrześniu, konferencji biometrycznych i drukowaniu wygłoszonych na nich referatów. Inicjatorem i organizatorem naukowym tych konferencji był profesor Wiktor Oktaba. Pierwsza z serii tych konferencji odbyła się w Lublinie w dniach 19-30 września 1970 roku. Dała ona początek przyszłym konferencjom o nazwie Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii. Owocem każdego Colloquium były materiały drukowane wspólnie przez PTB i Komitet Uprawy Roślin PAN. W latach 1970-1994 wydrukowano 24 tomy materiałów konferencyjnych pt. Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii. Tomy te były redagowane przez Komitet Redakcyjny w składzie:

  • (1970-1982) Wiktor Oktaba (przewodniczący), Eugeniusz Bilski, Tadeusz Caliński i Witold Klonecki.
  • (1983-1990 ) Wiktor Oktaba (przewodniczący), Tadeusz Caliński, Mirosław Krzyśko, Leszek Malicki i Jan Sekuła.
  • (1991-1994) Wiktor Oktaba (przewodniczący), Bronisław Ceranka, Mirosław Krzyśko, Leszek Malicki i Jan Sekuła.

Od roku 1995 konferencje te zmieniły nazwę na Colloquium Biometryczne i były organizowane samodzielnie przez Polskie Towarzystwo Biometryczne. Wcześniej wydawane materiały konferencyjne przekształciły się w drugie, obok „Listów Biometrycznych”, oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Biometrycznego o nazwie „Colloquium Biometryczne”. W roku 2007 czasopismo to zmieniło nazwę na Colloquium Biometricum i pod tą nazwą ukazuje się do dnia dzisiejszego. Artykuły są drukowane tylko w języku angielskim. Czasopismo to było redagowane przez Redakcję w składzie:

  • (1995-2000) Wiktor Oktaba (Redaktor Naczelny), członkowie-Bronisław Ceranka, Mirosław Krzyśko, Leszek Malicki, Stanisław Mejza i Tadeusz Przybysz.
  • (2001-2007) Wiktor Oktaba (Redaktor Naczelny), Mirosława Wesołowska-Janczarek (Zastępca Redaktora Naczelnego), Joanna Tarasińska (Sekretarz), członkowie-Barbara Bogacka (Londyn), Bronisław Ceranka (Poznań), Pavel Flak (Nitra, Słowacja), Wojtek Krzanowski (Exeter,Wielka Brytania), Mirosław Krzyśko (Poznań), Leszek Malicki (Lublin) - zmarł 23 czerwca 2003r., Stanisław Mejza (Poznań) i Tadeusz Przybysz (Lublin) - zmarł 21 listopada 2007r.
  • (2008-2009) Wiktor Oktaba (Redaktor Naczelny), Mirosława Wesołowska-Janczarek (Zastępca Redaktora Naczelnego), Joanna Tarasińska (Sekretarz), członkowie-Barbara Bogacka (Londyn), Bronisław Ceranka (Poznań), Pavel Flak (Nitra, Słowacja), Krystyna Katulska (Poznań), Andrzej Kornacki (Lublin), Wojtek Krzanowski (Exeter, Wielka Brytania) i Mirosław Krzyśko (Poznań).

W dniu 6 września 2009r. zmarł w Lublinie prof. Wiktora Oktaba, członek-założyciel PTB, członek Rady Naukowej od momentu powstania PTB i jej przewodniczący od roku 1976, organizator naukowy wszystkich kolokwiów biometrycznych oraz Redaktor Naczelny Colloquium Biometricum od momentu jego powstania w roku 1970. Była to bolesna strata dla PTB.

Od roku 2010 Redaktorem Naczelnym Colloquium Biometricum została Mirosława Wesołowska-Janczarek. Pozostały skład Redakcji nie uległ zmianie, z tym że stanowisko Zastępcy Redaktora Naczelnego pozostaje nie obsadzone.

Wróćmy teraz do roku 1971. Dnia 27 marca tego roku we Wrocławiu zmarł Adam Wanke, członek-założyciel i przewodniczący Zarządu PTB. W związku z tą bolesną stratą, w dniu 28 maja 1971 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTB dla dokonania wyboru nowego przewodniczącego Zarządu. Przewodniczącym Zarządu PTB został wybrany Maciej Czarnowski, leśnik i ekolog, docent Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dniu 25 lutego 1972 roku umiera we Wrocławiu prof. Hugo Steinhaus, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej, członek-założyciel i członek Rady Naukowej PTB w kadencji 1964-1967.

Na sesji naukowej odbytej we Wrocławiu w dniach 3-4 lutego 1972r. wygłoszono 12 referatów.

Kolejna naukowa sesja biometryczna odbyła się we Wrocławiu w dniach 11-12 lutego 1973 roku. Wygłoszono na niej 12 referatów. W drugim dniu obrad zebrało się V Walne Zgromadzenie członków PTB, na którym wybrany został nowy Zarząd w składzie: Maciej Czarnowski (przewodniczący), Paweł Bergman (sekretarz), Anna Bartkowiak (skarbnik); o dalszych członkach Zarządu brak źródeł. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Czesław Kania; o dalszych członkach Komisji brak źródeł. Wybrana została także Rada Naukowa w składzie: Tadeusz Caliński (przewodniczący), Tadeusz Bogdanik, Maciej Czarnowski, Zbigniew Kędzierski, Józef Łukaszewicz, Halina Milicerowa, Wiktor Oktaba, Czesław Platt, Franciszek Szczotka, Mieczysław Warmus, Zygmunt Welon.

W dniach 23-24 kwietnia 1974r. we Wrocławiu obradowała sesja naukowa zorganizowana przez PTB i Centrum Obliczeniowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Na sesji tej wygłoszono 19 referatów.

Kolejna naukowa sesja biometryczna odbyła się we Wrocławiu w dniach 25-26 stycznia 1976r. Na sesji tej wygłoszono 15 referatów. VI Walne Zgromadzenie członków PTB obradujące w drugim dniu sesji wybrało nowy Zarząd Towarzystwa w składzie: Jan Sekuła (przewodniczący), Zygmunt Welon (zastępca przewodniczącego), Hubert Szczotka (sekretarz), Anna Bartkowiak (skarbnik), Mirosław Krzyśko (członek), Adam Łomnicki (członek) oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Czesław Kania (przewodniczący), Adam Haleczko i Eugeniusz Malec. Wybrana została także nowa Rada Naukowa w składzie: Wiktor Oktaba (przewodniczący), Tadeusz Bogdanik, Tadeusz Caliński, Maciej Czarnowski, Adam Łomnicki, Józef Łukaszewicz, Czesław Platt, Jan Sekuła, Franciszek Szczotka, Teofil Szulga, Mieczysław Warmus i Zygmunt Welon.

Adam Łomnicki jest ekologiem, emerytowanym profesorem zwyczajnym UJ i członkiem zwyczajnym PAN. Jest autorem podręcznika „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników”, Wydanie czwarte poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. Teofil Szulga jest profesorem w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

W dniach 31 stycznia i 01 lutego 1977r. we Wrocławiu, odbyła się kolejna sesja naukowa PTB poświęcona analizie czynnikowej i jej zastosowaniom. Na sesji wygłoszono 11 referatów. Natomiast sesja naukowa odbyta we Wrocławiu w dniach 30-31.01.1978r., poświęcona była analizie wariancji i jej zastosowaniom.

W dniach 28-29 stycznia 1979 roku odbyła się we Wrocławiu kolejna sesja naukowa poświęcona analizie dyskryminacyjnej i jej zastosowaniom w naukach przyrodniczych. Na sesji wygłoszono 11 referatów. W drugim dniu sesji zebrało się VII Walne Zgromadzenie członków PTB i dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie: Jan Sekuła (przewodniczący), Mirosław Krzyśko (zastępca przewodniczącego), Hubert Szczotka (sekretarz), Anna Bartkowiak (skarbnik), Edward Niedokos (członek) i Zygmunt Welon (członek) oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Czesław Kania (przewodniczący), Bogumir Grala i Adam Haleczko. Wybrana została także nowa Rada Naukowa w składzie: Wiktor Oktaba (przewodniczący), Tadeusz Caliński, Czesław Kania, Mirosław Krzyśko, Józef Łukaszewicz, Marian Piech, Czesław Platt, Tadeusz Przybysz, Jan Sekuła, Franciszek Szczotka, Mieczysław Warmus i Zygmunt Welon. Walne Zgromadzenie podjęło także dwie następujące uchwały:

  1. Walne Zgromadzenie wyraża profesorowi Wiktorowi Oktabie swoje uznanie i podziękowanie za jego wkład w rozwój biometrii przez organizowanie Kolokwiów Agrobiometrycznych.
  2. Walne Zgromadzenie składa podziękowania Władzom Akademii Rolniczej we Wrocławiu za pomoc w organizowaniu dorocznych sesji naukowych Towarzystwa.

W dniach 4-5 lutego 1980r. we Wrocławiu odbyła się sesja naukowa poświęcona zastosowaniom metod statystycznych w naukach przyrodniczych. Na sesji wygłoszono 10 referatów. W dniach 2-3 lutego 1981r. odbyła się we Wrocławiu dwudziesta jubileuszowa sesja naukowa, na której wygłoszono 17 referatów.

W dniach 7-9 lutego 1983r. odbyła się doroczna sesja naukowa, której tematem wiodącym było oprogramowanie metod statystycznych. Obrady toczyły się w gmachu Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim 24. Wygłoszono 37 referatów. 7 lutego w godzinach popołudniowych odbyło się VIII Walne Zgromadzenie członków PTB, które podjęło decyzję o uzupełnieniu paragrafu 24 Statutu punktem d) „Rada Naukowa spełnia rolę rady redakcyjnej Wydawnictw Towarzystwa”. Ta zmiana w statucie została zatwierdzona 28 kwietnia 1983r. Podjęto także uchwałę: „Skład Redakcji Listów Biometrycznych powołuje i odwołuje Rada Naukowa w porozumieniu z Zarządem”. Wybrany został nowy Zarząd w składzie: Mirosław Krzyśko (przewodniczący), Anna Bartkowiak (zastępca przewodniczącego), Krystyna Katulska (sekretarz), Hubert Szczotka (skarbnik), Witold Kupść (zastępca sekretarza) i Henryk Mikos (zastępca skarbnika) oraz Komisja Rewizyjna w Składzie: Czesław Kania (przewodniczący), Wiesław Wagner i Zygmunt Welon. Wybrany został także nowy skład Rady Naukowej: Wiktor Oktaba (przewodniczący), Jerzy Baksalary, Anna Bartkowiak, Tadeusz Caliński, Radosław Kala, Mirosław Krzyśko, Marian Piech, Jan Sekuła i Franciszek Szczotka. Franciszek Szczotka poinformował Walne Zgromadzenie, że z dniem 1 stycznia 1983 roku zrezygnował z funkcji Redaktora Naczelnego Listów Biometrycznych. W związku z tym, w dniu 8 lutego 1983 roku odbyło się wspólne posiedzenie nowego Zarządu i nowej Rady Naukowej, na którym powołano nową redakcję Listów Biometrycznych w składzie: Radosław Kala (redaktor naczelny), Jerzy Baksalary (zastępca redaktora naczelnego) i Hanna Chudzik (sekretarz). W roku 1984 ukazał się Vol. XXI, No. 1 Listów Biometrycznych z podtytułem Biometrical Letters pod nową redakcją. Zarząd PTB uzyskał zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk w Warszawie na wydawanie Listów Biometrycznych jako oficjalnego czasopisma PTB. Wydawcą czasopisma zostało Wydawnictwo Naukowe UAM.

W dniach 6-7.02.1984r. w Poznaniu odbyła się kolejna sesja naukowa PTB, której współorganizatorem był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Obrady toczyły się w Collegium Novum UAM. Wygłoszono 17 referatów. 6 lutego w godzinach wieczornych w restauracji „Wozownia” w Czerniejewie odbył się wieczór towarzyski.

W roku 1984 w Poznaniu zmarł Henryk Mikos, członek Zarządu PTB.

W dniach 4-5 lutego 1985r. w Poznaniu odbyła się kolejna sesja naukowa, której współorganizatorem był UAM. Wygłoszono 18 referatów.

Na wniosek Zarządu PTB dr Anna Bartkowiak otrzymała nagrodę naukową PAN za rok 1984.

Kolejna naukowa sesja biometryczna odbyła się w Poznaniu w dniach 2-3 lutego 1986 roku. W drugim dniu sesji obradowało IX Walne Zgromadzenie członków PTB, które wybrało nowy Zarząd w składzie: Mirosław Krzyśko (przewodniczący), Anna Bartkowiak (zastępca przewodniczącego), Krystyna Katulska (sekretarz), Ewa Krusińska (skarbnik), Edward Niedokos (zastępca sekretarza) i Stanisław Gnot (zastępca skarbnika) oraz Komisję rewizyjną w składzie: Jan Suwała, Hubert Szczotka i Wiesław Wagner. Wybrana została także nowa Rada Naukowa w składzie: Wiktor Oktaba (przewodniczący), Tadeusz Caliński (zastępca przewodniczącego), Jan Sekuła (sekretarz), Anna Bartkowiak, Stanisław Gnot, Radosław Kala, Mirosław Krzyśko, Edward Niedokos i Marian Piech.

Od roku 1987 zmieniła się Redakcja Listów Biometrycznych: Zygmunt Kaczmarek (redaktor naczelny), Bronisław Ceranka (zastępca redaktora naczelnego), Paweł Krajewski (sekretarz).


 

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

powrót